Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Thu, 24 Jan 2019 09:46:36 +0100 Thu, 24 Jan 2019 09:46:36 +0100 news-27 Thu, 24 Jan 2019 09:07:04 +0100 Nieuws testje https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuws-testje.html Dit is een testje. Als het goed is staat deze niet op de homepage of in het nieuwsoverzicht.

]]>
Test hier je nieuws
news-26 Tue, 22 Jan 2019 11:22:00 +0100 Wethouders beëdigd https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wethouders-beedigd.html Dinsdagavond 22 januari zijn tijdens een extra raadsvergadering vier wethouders voorgedragen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn Roland van Vugt (CDA), Matthijs van Oosten (CDA), Hans Tanis (SGP) en Paula Jorritsma (Progressief Altena).  AltenaLokaal komt op korte termijn met een kandidaat voor de vijfde wethouder. 

De wethouders vormen samen met burgemeester Marcel Fränzel het college van B&W van gemeente Altena voor de periode 2019 - 2022.

Coalitieakkoord Samen bouwen aan kernachtig Altena

De fracties van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena hebben aan de raad een bestuursakkoord (PDF, 58,2MB) aangeboden. Dit akkoord is de (inhoudelijke) basis voor de nieuwe coalitie. In de raadsvergadering werd het akkoord toegelicht.

Portefeuilleverdeling college 2019-2022

De verdeling van de portefeuilles is als volgt:

Roland van Vugt

Duurzaamheid en milieu, Afval/grondstoffen, Recreatie en toerisme, Altena-marketing/promotie, Evenementenbeleid, Natuur en landschap, Beheer openbare ruimte inclusief begraafplaatsen.

Matthijs van Oosten

Economie, maritime maintenance en landbouw, Arbeidsmarkt en arbeidsmigranten, Mobiliteit exclusief A27, Verkeer en vervoer, water, Inkoop en aanbesteding, Kerngericht Werken, Lokale Omroep, Manifest 'Kracht van Altena'.

Wethouder Altena Lokaal

Omgevingswet en ruimtelijke plannen, Volkshuisvesting en wonen, Gemeentelijke vastgoed, huisvesting Onderwijs, Sport, Gezondheid, P&O.

Hans Tanis

Bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing, Dienstverlening inclusief vergunningverlening, Informatisering en automatisering, Financiën, Grondzaken, Bedrijventerreinen, Facilitaire Zaken, Subsidiebeleid, fondsenwerving, Onderwijs, leerlingenvervoer, A27.

Paula Jorritsma

Zorg en welzijn, Participatiewet, Wmo, Jeugdwet, Jongerenwerk, Dierenwelzijn, Cultuur en Erfgoed, Monumenten en Archeologie.

Burgemeester

Openbare orde, Regionale samenwerking en externe betrekkingen, Veiligheid, Handhaving, Toezicht, Integriteit, Juridische zaken, Burgerzaken, Communicatie, Horecabeleid.

 

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-25 Thu, 17 Jan 2019 14:19:00 +0100 We zijn eruit en presenteren het bestuursakkoord https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=900e50e2e8e9260500b9e42894743776 Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de verdere ontwikkeling van het sociaal domein, onze financiële positie, het verder vormgeven en organiseren van de nieuwe gemeente en niet in de laatste plaats het samenwerken met en het betrekken van onze inwoners in de 21 kernen. Juist vanwege de schaalvergroting is het van belang een nabije overheid te zijn.

Het team van wethouders is bijna compleet. Inmiddels is duidelijk dat Roland van Vugt (CDA), Matthijs van Oosten (CDA), Hans Tanis (SGP) en Paula Jorritsma (Progressief Altena) worden voorgedragen om dinsdag 22 januari 2019 te worden geïnstalleerd.

De kandidaat van AltenaLokaal heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. AltenaLokaal komt op korte termijn met een nieuwe kandidaat. De andere partijen hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.

De keuze om nu wel met vier wethouders te starten, komt voort uit het gevoel van urgentie nu in de nieuwe gemeente aan de slag te gaan.

het Bestuursakkoord 2019 - 2022

 

]]>
Homepage publicatie
news-24 Wed, 16 Jan 2019 10:51:05 +0100 22 januari: extra raadsvergadering https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/22-januari-extra-raadsvergadering.html Dinsdag 22 januari vindt een extra raadsvergadering plaats. Het nieuwe college wordt dan benoemd en de raad bespreekt het bestuursakkoord. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen.

Door de extra raadsvergadering zijn de ‘Altenatafels’  verschoven naar 29 januari.

Meer info over de raad.

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-23 Thu, 03 Jan 2019 13:24:26 +0100 Nieuwe gemeenteraad van start https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-gemeenteraad-van-start.html Woensdag 2 januari zijn de nieuwe raadsleden en een groot aantal burgerleden geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering. De nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena  is een feit. Woensdag 2 januari zijn de nieuwe raadsleden en een groot aantal burgerleden geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering.  Dit gebeurde onder grote belangstelling van familie en vrienden.

Tijdens de vergadering overhandigden oud-burgemeesters Yves de Boer en Fons Naterop aan waarnemend burgemeester Marcel Fränzel, de oude ambtsketens van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Burgemeester Fränzel drukte de nieuwe raadsleden op het hart de tijd als raadslid optimaal te besteden en genoeg uren vrij te houden om in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en organisaties. Trots is hij op de nieuwe gemeente: ‘Er gaat niets boven Altena, in Brabant!’

Dinsdag 8 januari vergadert de gemeenteraad weer.

Toespraak waarnemend burgemeester Marcel Fränzel

Goeden avond dames en heren,

Als uw waarnemend burgemeester heet ik u van harte welkom bij de officiële start van onze gemeente Altena. Hier sta ik dan als voltallig college van burgemeester zònder wethouders. Er wordt door de formerende partijen zeer hard gewerkt en over enige tijd is er een complete ploeg met vijf enthousiaste wethouders.

Wel is er aan het begin van de avond de eerste gemeenteraad van Altena officieel geïnstalleerd. Door uw stem heeft u de politieke kleur bepaald van deze raad. Maar liefst 31 raadsleden gaan met veel enthousiasme en energie de belangen van onze 55.000 inwoners de komende drie jaar dienen.

Een historische gebeurtenis en de enige plek in Noord-Brabant waar dit vandaag gebeurd.

De nieuwe gemeente Altena, het zijn vier woorden die deze avond een paar keer door mij uitgesproken zullen worden. Maar in Altena willen we betrokkenheid en mee doen van burgers centraal stellen. Daarom roep ik u op daar bij deze toespraak gelijk een klein begin mee te maken.

Immers die nieuwe gemeente Altena daar hoort u ook bij.

Ik wil daarom voorstellen dat wij deze 4 woorden vanavond gezamenlijk uitspreken. Ik nodig u graag uit om, iedere keer als ik in mijn toespraak de woorden de nieuwe gemeente Altena uit wil gaan spreken, dat samen met mij te doen.

Ik zal u daarbij helpen door deze kaart omhoog te houden.

Vrienden van Altena,

Zo mag ik u toch wel noemen denk ik, vrienden van Altena, u heeft zich vele jaren ingespannen om de nieuwe gemeente Altena te realiseren.

Het is niet zomaar iets. Je eigen vertrouwde gemeente opheffen en ermee instemmen dat de eigen gemeente onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe gemeente Altena.

Het was een bijzondere weg die we samen hebben afgelegd om tot deze keuze te komen. Voor sommigen ging het niet snel genoeg, voor anderen lag het tempo bijna te hoog, maar uiteindelijk zijn we er met elkaar goed uitgekomen en zijn officiële besluiten voor de nieuwe gemeente Altena genomen.

Dank aan de 57 raadsleden, de 11 wethouders en de drie burgemeesters van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Dank ook aan alle ambtenaren en overige betrokkenen. U allen hebt zeer veel werk verzet om te komen tot waar we nu staan….. de nieuwe gemeente Altena.  

We zijn er trots op, de vooruitzichten zijn goed, alle kansen zijn aanwezig op een succesvol samen leven, wonen en werken met elkaar op ons ‘unieke eiland’.

Van ons allen wordt verwacht dat we elkaar wel even de tijd gunnen om te wennen. Wennen aan vergaderen met 31 raadsleden, wennen aan de grootte van de nieuwe organisatie, wennen aan de plek van dit fraaie gemeentehuis in Almkerk, wennen aan het dienstbaar zijn voor onze inwoners in maar liefst  21 vitale gemeenschappen en wennen aan onze nieuwe positie in de regio.

Natuurlijk gaat niet alles direct ‘op rolletjes’, we hebben ons uiterste best gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch zal er ook nog wel eens wat fout gaan, ik reken op uw begrip daarvoor de komende tijd.

Maar uiteindelijk gaat het lukken, daar ben ik van overtuigd, want zo’n nieuwe frisse gemeente geeft ontzettend veel energie.

Samen, met onze inwoners, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en met de raad, het college en de ambtenaren, samen gaan we de uitdaging aan.

Er is veel voorbereid, er liggen visies, ambities, ik heb zelfs al een manifest in ontvangst mogen nemen. Maar we gaan alle mooie plannen en alles wat we hebben voorbereid nu ook echt in de praktijk brengen. Dat dat ons gaat lukken, is geen vraag.

U heeft al zo hard gewerkt aan de nieuwe gemeente Altena, dat succes al bijna gegarandeerd is.

Nu is de fase aangebroken dat we het gaan doen, we gaan de ambities waar maken.

Deze ambities staan verwoord in de Toekomstvisie Altena. Het basisdocument voor onze gemeente dat het kompas is voor onze toekomst en daarmee richting geeft.

Zelfredzaamheid, duurzaamheid een veelzijdigheid zijn daarbij de drie kernbegrippen. Over alle drie wil ik kort wat zeggen.

1e Kernbegrip: Zelfredzaamheid

Op ons eiland is van oudsher sprake van een sterke onderlinge betrokkenheid. We zien om naar onze medemens onze omgeving, historie en tradities. Als eilanders zijn we gewend de broek zelf op te houden, ons ondernemerschap is sterk ontwikkeld. Veel inwoners participeren actief in kerken, jeugd- en ouderenverenigingen, culturele organisaties en sportclubs. Bovendien zetten velen zich als vrijwilliger in. Kortom ook in de nieuwe gemeente Altena zijn we er voor elkaar en helpen we elkaar.

Zelfredzaamheid vraagt wel een omslag in onze manier van samen werken, bij zowel inwoners als bij de gemeente. Zelfredzaamheid kunnen we alleen waarmaken als we als gemeente vertrouwen hebben in de burgers en als deze op hun beurt vertrouwen hebben in de gemeente. Dat wil niet zeggen dat we als gemeente ons afzijdig houden, uiteraard houden we oog voor deelname van een ieder en voor samenhang en kwaliteit.

2e Kernbegrip: Duurzaamheid

In  de nieuwe gemeente Altena  omarmen wij duurzaamheid als leidend principe. Het is een belangrijke wens van veel inwoners. Duurzaamheid heeft naast behoedzaam omgaan met de Schepping en onze unieke natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, kortom goed rentmeesterschap, òòk nadrukkelijk een sociaal-maatschappelijke dimensie. We willen dat iedereen kan meedoen, aan betaald of onbetaald werk, deelneemt aan bewegen, sporten en culturele activiteiten. We willen een inclusieve samenleving zijn. Dat geldt voor alle inwoners van Altena, maar met bijzondere aandacht voor opgroeiende jongeren (12 tot 18 jaar), kwetsbare mensen en ouderen.

3e Kernbegrip: Veelzijdigheid

En veelzijdigheid, dat spreekt bijna voor zich. In de nieuwe gemeente Altena  zijn 21 kernen, 21 unieke leefgemeenschappen. Ieder met een eigen karakter, eigen gewoontes en ieder met hun eigen kracht. Het belang van die eigenheid ook in Altena kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Het was immers de hier bekende staatsman Abraham Kuijper die het begrip ‘soevereiniteit in eigen kring’ eeuwen geleden al heeft benadrukt. Maar daarnaast maakt ook ‘eenheid in verscheidenheid’ de nieuwe gemeente Altena  tot een krachtige gemeente die nog beter op haar toekomstige taak is voorbereid en nog beter de belangen van haar inwoners, in deze turbulente wereld, kan dienen .

Vrienden van Altena, ik kom tot een afronding.

Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat we er allemaal vertrouwen in kunnen hebben. We gaan het samen doen. We mogen er trots op zijn.

En u weet in Brabant gaat er niets boven Altena!

Van harte nodig ik u dan ook uit om de handen ineen te slaan en de schouders er onder te zetten en met Gods zegen samen van de nieuwe gemeente Altena een succes te maken. 

We zijn gestart, het is zover.

Ik dank u voor uw aandacht.

M.A. (Marcel) Fränzel

Waarnemend burgemeester Altena

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-15 Mon, 26 Nov 2018 14:21:44 +0100 Afvalinzameling Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afvalinzameling-altena.html U kunt uw afvalkalender bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl. Afvalinzameling rond de feestdagen

Rond de feestdagen wordt het afval in een paar dorpen op andere dagen opgehaald:

  • Hank: gft op zaterdag 5 januari
  • Nieuwendijk: gft op zaterdag 5 januari
  • Sleeuwijk: gft op zaterdag 5 januari
  •  

Andere ophaaldagen afval

Renewi rijdt in gemeente Altena een nieuwe route. Hierdoor kan het zijn dat uw afval op een andere dag wordt opgehaald dan u gewend was. Check de ophaaldagen van uw adres op www.mijnafvalwijzer.nl

Nieuwe app

Gebruikt u de app Afvalwijzer voor berichten over het ophalen van afval? Deze kunt u verwijderen en vervangen door de nieuwe app AfvalAltena.

Afvalstoffenheffing 2019

Iedereen in Altena betaalt hetzelfde tarief, € 132,00 per jaar.

Daarnaast betaalt u per aanbieding van de container met restafval:

  • voor een container van 140 liter betaalt u € 5,55
  • voor een container van 240 liter betaalt u € 9,50
  • per inworp in een ondergrondse container: € 1,10

Het aanbieden van de GFT-container is gratis.

Drie milieustations

In de gemeente Altena zijn 3 milieustations: in Hank, Giessen en Werkendam. U kunt bij de milieustations alleen met pin betalen.

De openingstijden, het afval dat u weg kunt brengen, en de eventuele kosten, zijn mogelijk anders dan in uw oude gemeente. Check voor u naar het milieustation gaat dus eerst of u bepaald afval weg mag brengen, wat het kost, en wanneer het kan.

 

]]>
Homepage publicatie
news-12 Tue, 13 Nov 2018 11:50:42 +0100 Wat verandert er in 2019? https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wat-verandert-er-in-2019.html Een nieuwe gemeente, een nieuw gemeentehuis, andere openingstijden. Wat verandert er per 1 januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 vormen de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen de gemeente Altena. Het gemeentehuis is in Almkerk, Sportlaan 170.

Ook in de gemeente Altena werken we op afspraak. Vanaf 3 januari 2019 bent u met een afspraak van harte welkom op het gemeentehuis in Almkerk. We zijn 4 dagen per week open van 08.30 tot 17.00 uur. Op dinsdag en donderdag tot 20.00 uur. Op vrijdag zijn we tot 13.00 uur open, en tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

AfvalAltena voor de ophaaldagen

Weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Download de app AfvalAltena. Gebruikt u al de AfvalWijzer-app? Die blijft nog even in de lucht. Maar wijzingen worden niet doorgevoerd. Ook plaatsen we in die app geen nieuws meer. Vervang uw app dus door AfvalAltena.

Uw afvalkalender bekijken kan ook altijd via www.mijnafvalwijzer.nl

De ophaaldienst van Renewi rijdt in de gemeente Altena een nieuwe route. Het kan dus zijn dat op uw adres afval op een andere dag wordt opgehaald dan u gewend was. Woont u in het buitengebied? Dan kan de ophaaldag van afval bij u zelfs anders zijn dan bij de buren. Check dus altijd de AfvalAltena-app of www.mijnafvalwijzer.nl

Drie milieustations

Afval dat u niet kwijt kunt in uw containers of in de milieuparkjes kunt u meestal wegbrengen naar het milieustation. In de gemeente Altena zijn 3 milieustations: in Hank, Giessen en Werkendam. U kunt bij de milieustations alleen met pin betalen.

De openingstijden, het afval dat u weg kunt brengen, en de eventuele kosten, zijn mogelijk anders dan in uw oude gemeente. Check voor u naar het milieustation gaat dus eerst of u bepaald afval weg mag brengen, wat het kost, en wanneer het kan.

Consulenten voor Jeugdhulp, Werk en inkomen, Voorzieningen en ondersteuning

Heeft u vragen over jeugdhulp, werk en inkomen, of voorzieningen en ondersteuning? Vanaf 2019 staan de consulenten van de gemeente Altena voor u klaar. We doen dat dan niet meer vanuit Loket Altena, CJG Werkendam & Woudrichem en Zorgteam Aalburg. Om u nog beter van dienst te zijn, organiseert gemeente Altena de ondersteuning op een andere manier. Per wijk werken nu consulenten met verschillende kennis en expertise.

Onze consulenten zijn vanaf 3 januari bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via het telefoonnummer (0183) 51 60 60 . Ze maken een afspraak op een locatie die u het beste uitkomt. Dat kan op één van onze wijklocaties zijn, dicht bij u in de buurt, of bij u thuis. Maar dat kan bijvoorbeeld ook op school, bij de kinderopvang of in het dorpshuis zijn.

Nieuwsberichten gemeente in Het Kontakt

Bekendmakingen van gemeente Altena leest u wekelijks op de gemeentepagina in Het Kontakt. Een keer in de 4 weken verschijnt in die krant een gemeentekatern met nieuws en achtergronden.

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder meer bericht over ruimtelijke plannen die bij de gemeente ter inzage liggen. Of welke verkeersbesluiten genomen zijn.

 

]]>
Homepage publicatie