Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

Planning Altenatafels, forum en raadsvergadering

gemeenteraad

Nieuwe burgemeester

Dinsdag 8 oktober maakte de raad de voordracht bekend voor de nieuwe burgemeester drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM. Naar verwachting vindt de beëdiging plaats tijdens een extra raadsvergadering op 9 december.

14 oktober: Altenatafel over subsidiebeleid

Op 14 oktober is er een speciale Altenatafel over het nieuw op te stellen subsidiebeleid. Aansluitend is er een bijeenkomst voor verenigingen en organisaties die subsidie ontvangen. Nu bestaan er nog verschillende regelingen vanuit de drie voormalige gemeenten. De bedoeling is dat er één beleid komt. Tijdens de Altenatafel en informatiebijeenkomst vertelt de wethouder hoe het beleid opgesteld wordt en wat daarvoor nodig is. De verenigingen en organisaties kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit moet leiden tot een aantal uitgangspunten, waarover de raad eind oktober in debat gaat. De Altenatafel start om 19.30 uur en om 20.00 uur de bijeenkomst voor verenigingen en organisaties.

Let op: beide vinden plaats in het clubgebouw van golfvereniging  De Almkreek, Hoekje 7b in Almkerk.

15 oktober: forum en raadsvergadering

Op 15 oktober is het forum (19.30 uur) en aansluitend de raadsvergadering (20.00 uur). Een afvaardiging van de SGP-jongeren Werkendam maakt gebruik van het forum door aandacht te vragen voor het thema zorg. Tijdens de raadsvergadering vindt het interpellatiedebat plaats over het tekort op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden kunnen inzetten om het college ter verantwoording te roepen over een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat. 

29 oktober: Altenatafels

De Altenatafels van 29 oktober gaan, onder voorbehoud, over de afvalinzameling en over de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid.  

De Altenatafels en raadsvergadering zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. De raadsvergadering is ook live te volgen.

Voor de actuele agenda kijkt u op altena.raadsinformatie.nl

Wilt u iets kwijt aan de raad? Maak gebruik van het forum!

Wilt u de raad ergens op wijzen of heeft u een idee dat u met de raad wilt delen? Laat het ons weten! U kunt de raad een brief of mail sturen, bellen, uitnodigen, of u komt naar de raad zelf. Voorafgaand aan elke raadsvergadering kunt u tijdens het forum, tussen 19.30 en 20.00 uur, met raadsleden in gesprek of bijvoorbeeld een presentatie geven. Er is van alles mogelijk. Het eerstvolgende forum is op 15 oktober. Neem daarvoor  contact op met de griffie: via telefoonnummer 0183 – 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl

Raadsleden in beeld

Wie zijn de gemeenteraadsleden? We stellen elke week een raadslid aan u voor. Deze week: Christian Alderliesten, Progressief Altena

Chrisitaan alderliesten

“Ik ben geboren in Giessen, verhuisd naar Uitwijk en na omzwervingen buiten de gemeente sinds 2010, met vrouw en twee kinderen woonachtig in Hank.

Uiteraard ben ik daar -als oud-voetballer van GRC’14- inmiddels trainer/coach van Be-Ready. De inrichting en het gebruik van de woonomgeving heeft altijd mijn interesse gehad. Als Stedebouwkundige van de gemeente Gorinchem heb ik dus eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

Waarom wilde je raadslid worden?

Als je een mening hebt en bereid bent je in te spannen om een bijdrage te leveren aan de samenleving, dan is de gemeenteraad een prachtig podium. Als raadslid ben je er voor de inwoners: soms als vraagbaak, soms als klankbord en soms als breekijzer, maar in alle gevallen om de leefomgeving te verbeteren. Dat ik me op deze wijze mag inzetten voor de samenleving geeft veel voldoening (al is het niet altijd even dankbaar werk, want niet alles is mogelijk…).”

Wat wil je de komende jaren als raadslid bereiken?

“Het bewust omgaan met de beperkte ruimte is een belangrijke puzzel. Hierbij zal ik me sterk maken om de unieke kwaliteiten van Altena (natuur, cultuurhistorie en identiteit) een prominente plek te geven. Duurzaam en natuur-inclusief ontwikkelen moeten hierbij het uitgangspunt en geen sluitstuk vormen!”

Christian Alderliesten, telefoonnummer 06 – 53 76 21 62, email: c.alderliesten@gemeentealtena.nl