Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht -Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Publicatiedatum:
maandag 22 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieRampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht -Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Op grond van artikel 6.2.13, vijfde lid van het Besluit veiligheidsregio's heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 4 juli 2019 het herziene 'Rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht' vastgesteld. Het rampbestrijdingsplan treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

 

Het rampbestrijdingsplan heeft in de periode van 28 maart 2019 tot 9 mei 2019 ter inzage gelegen als bijlage bij de publicatie in het Blad gemeenschappelijke regelingen (Bgr. 2019, 327). Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingebracht.

 

Het rampbestrijdingsplan is als bijlage aan deze publicatie toegevoegd. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1 onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur zijn kaarten en persoonsgegevens achterwege gelaten.

 

Tegen het besluit tot vaststelling is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Oosterhout, 4 juli 2019

Namens het Algemeen Bestuur,

Th.L.N. Weterings, voorzitter

M.T.C. van Lieshout, secretaris