Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Verkeersbesluit Midgraaf Almkerk

Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenGemeente Altena - Verkeersbesluit Midgraaf Almkerk

Logo Altena

Nummer                                             : VB2019-B

Onderwerp                                       : Instellen van een verplichte rijrichting en een parkeerverbod

Locatie                                               : Midgraaf in Almkerk, in bijlage 1, het Verkeersplan Benederpop 2019 staat aanvullende informatie en het bordenplan

Type besluit                                      : Tijdelijk

Periode : 18 mei 2019

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, 03 januari 2019;

 

Overwegende

dat Midgraaf een weg buiten de bebouwde is met een snelheidsregiem van 60 km per uur;

dat de gemeente vanuit verbindend oogpunt medewerking wil verlenen aan de organisatie van activiteiten als Benederpop;

dat een Verkeersplan is opgesteld ter onderbouwing van de voorgenomen maatregelen;

dat het Verkeersplan nauwkeurig wordt uitgevoerd en nageleefd;

dat direct aanwonenden worden geïnformeerd;

dat het invoeren van een verplichte rijrichting op de Midgraaf de verkeersdoorstroming voor festivalbezoekers ten goede zal komen;

dat door het instellen van deze maatregel de verkeerscirculatie rond het festivalterrein voor alle weggebruikers geoptimaliseerd wordt;

dat door het instellen van een verplichte rijrichting de verkeersveiligheid optimaal wordt gewaarborgd;

dat aanvullend op de verplichte rijrichting een parkeerverbod zal worden ingevoerd op de Midgraaf;

dat de betreffende wegen eigendom zijn van de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Dat de verkeersmaatregelen alleen gelden op 18 mei 2019;

 • 2.

  Dat deze maatregelen worden begeleid door duidelijke verwijzingen in de vorm van bebording;

 • 3.

  Dat de maatregelen daar waar nodig worden ondersteund door de inzet van Verkeersregelaars;

 • 4.

  Dat de maatregelen worden uitgevoerd conform het door de organisatie van Benederpop aangeleverde Verkeersplan;

 • 5.

  Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant. 

   

  Almkerk, 7 mei 2019

   

   

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

 

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener

 • 2.

  Dagtekening

 • 3.

  Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht

 • 4.

  Gronden van het bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA Breda

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.