Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
dinsdag 7 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Altena

Nummer                   : VB2019-11

Onderwerp                : Tijdelijke afsluiting van de doorgang tussen 8.00 en 8.30 en 14.00 en 14.30 uur

Locatie                      : Werkendam: Sportlaan/Hooftlanden ( In bijlage 1 is de exacte locatie aangegeven met bijbehorend bordenplan)

Type besluit               : Permanent

 

Burgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, 03 januari 2019;

 

Overwegende

dat met de verhuizing van basisschool ’t Kompas toezeggingen zijn gedaan om de verkeersveiligheid rond de schoolroutes te vergroten;

dat alle vier de basisscholen gelegen aan de Hooftlanden/Sportlaan profijt hebben van de voorgestelde maatregel;

dat het volledig afsluiten van deze weg door middel van een permanente afsluiting niet voldoende draagvlak heeft gekregen;

dat na een uitvoerige proefperiode de effectiviteit van deze maatregel is bewezen;

dat het instellen van de tijdelijke afsluiting alleen tijdens het halen en brengen van de basisschoolleerlingen wordt toegepast (dus niet tijdens schoolvakanties, studiedagen en weekenddagen);

dat de afsluiting van de Hooftlanden/Sportlaan op een gebruiksvriendelijke manier is uit te voeren;

dat dit gebeurt door de rijbaan fysiek af te sluiten door het plaatsen van 2 uitneembare palen;

dat de afsluiting wordt verzorgd door de Werkendamse Verkeersbrigadiers;

dat met het instellen van deze maatregel de verkeerscirculatie rond de scholen op een verkeersveilige manier wordt gestuurd;

dat de betreffende wegen eigendom zijn van de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Dat na een uitvoerige proefperiode het verkeer op de Hooftlanden/Sportlaan tijdens schooldagen tussen 8.00 uur en 8.30 uur en tussen 14.00 en 14.30 uur wordt afgesloten voor motorvoertuigen;

 • 2.

  Dat deze maatregel niet geldt voor de doorgang van fietsers en voetgangers;

 • 3.

  Dat de maatregel op een gebruiksvriendelijke manier te realiseren is;

 • 4.

  Dat de Werkendamse Verkeersbrigadiers de palen bedienen, zowel het plaatsen als ook het verwijderen;

 • 5.

  Dat zij een hiervoor een interne instructie hebben gevolgd;

 • 1.

  Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant.

   

  Almkerk, 29 april 2019

   

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

 

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener

 • 2.

  Dagtekening

 • 3.

  Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht

 • 4.

  Gronden van het bezwaar

   

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA  Breda

 

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.