Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kenmerk: VB2019-08

Publicatiedatum:
dinsdag 7 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenKenmerk: VB2019-08

Logo Altena

Zaaknr: 2019-012829

VERKEERSBESLUIT

Aanwijzen en inrichten individuele

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

aan de WILHELMINASTRAAT 31 te Veen

Burgemeester en wethouders van Altena,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het collegebesluit van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Inleiding:

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een invalidenparkeerplaats aan de Wilhelminastraat 31 in Veen.

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, moet gebeuren krachtens een verkeersbesluit met daaronder een kentekenplaat van het voertuig wat op naam staat van de aanvrager.

 

Overwegingen:

 • -

  De aanvrager is in het bezit van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders;

 • -

  De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers

 • 2.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

   

Overleg

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeersweg 1994

(WVW 1994), het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen in het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Altena. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Verkeersadviseur Eenheden Hart van Brabant en de Baronie, district Oosterhout, van de politie Midden- en West-Brabant, wiens advies bij dit besluit is weergegeven;

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

 

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB 309 met kentekennummer), nabij de woning aan de Wilhelminastraat 31 te Veen een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

 • 1.

  De toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaatsen wordt ingetrokken:

  • 1.

   Na verhuizing van de betrokken persoon;

  • 2.

   Na overlijden van de betrokken persoon;

  • 3.

   Bij het niet of niet meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een IGP van de betrokken persoon;

  • 4.

   Indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

  • 5.

   Wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een IGP volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

  • 6.

   Bij misbruik van de gestelde parkeerplaats.

 • 1.

  Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 2.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in het Kontakt en de Staatscourant.

   

  

Almkerk, 3 april 2019

 

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

   

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens Teammanager Ruimtelijk Beheer  

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

 

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.