Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
dinsdag 7 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Altena

Nummer : VB2019-09

Ingangsdatum : 26-04-2019

Onderwerp : Algemene Gehandicapte Parkeerplaats

Locatie : Griendweg , Sleeuwijk

Nabij de jeu de boules vereniging

In de bijlage is de exacte locatie aangegeven

Type besluit : Permanent

 

B urgemeester en w ethouders van Altena ,

 

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, 03 januari 2019;

 

Overwegende

dat de aangewezen parkeerplaatsen, openbare perkeerplaatsen zijn;

dat in directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen zijn;

dat in directe omgeving behoefte is voor gehandicapte parkeerkeerplaatsen;

dat het daarom gewenst is, om de genoemde parkkerplaatsen aan te merken als gehandicapte parkeerplaats door middel van het plaatsen van een E6 verkeersbord volgens het RVV 1990;

dat betreffende parkeerplaatsen eigendom zijn van de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  De parkeerplaatsen zoals aangegeven in de bijlage aan de Griendweg in Sleeuwijk aan te wijzen als gehandicapte parkeerplaatsen waar alleen geparkeerd mag worden door mensen die in het bezit zijn van een geldige gehandicapte parkeerkaart, door het plaatsen van verkeersbord E6 (volgens bijlage 1 RVV 1990) bij de betreffende parkeerplaatsen;

 • 2.

   Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant. 

   

  Almkerk, 26 april 2019

   

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

   

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

 

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener

 • 2.

  Dagtekening

 • 3.

  Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht

 • 4.

  Gronden van het bezwaar

   

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA Breda

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.