Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
donderdag 2 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Altena

Nummer : VB2019-01

Ingangsdatum : 05/04/19

Onderwerp : instellen parkeergelegenheid

Locatie : Goudenregenhof Woudrichem

Type besluit : permanent

B urgemeester en w ethouders van Altena ,

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, gedateerd 3 januari 2019;

Overwegende

dat er dagelijks voertuigen geparkeerd staan naast het trottoir in de Goudenregenhof in Woudrichem, bij het inrijden van de genoemde straat vanaf het kruispunt ’t Rond/Benjaminslaan, vlak na het genoemde kruispunt;

dat de straat op dat punt 5 meter breed is;

dat verderop in de Goudenregenhof een ondergrondse container ligt die regelmatig geleegd moet worden door een vrachtauto van de ophaaldienst voor huisvuil;

dat het door de geparkeerde voertuigen aan de rechterzijde van de weg, in combinatie met de watergang en de relatief smalle berm met bomen aan de linkerzijde, voor de vrachtauto van de ophaaldienst voor huisvuil soms onmogelijk is om zonder schade de straat in te rijden;

dat verderop in de Goudenregenhof voldoende parkeervakken zijn (29) en het niet noodzakelijk is auto’s buiten de vakken te parkeren;

dat het daarom gewenst is om de Goudenregenhof aan te wijzen als parkeergelegenheid zodat er alleen nog in de vakken geparkeerd mag worden;

dat hierdoor de doorgang voor vrachtauto’s gewaarborgd is, schade aan voertuigen en/of de weg voorkomen wordt en de verkeersveiligheid verbeterd wordt;

dat de betreffende wegvakken zijn gelegen in en in beheer zijn bij de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

Besluiten:

 

  • 1.

    de Goudenregenhof in Woudrichem aan te wijzen als parkeergelegenheid, door het plaatsen van verkeersbord E4 (volgens bijlage 1 RVV 1990) met onderbord ‘alleen in de vakken’ in de Goudenregenhof vlak na het kruispunt ’t Rond/Benjaminslaan;

  • 2.

    Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant.  

    Almkerk, 2 april 2019

 

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

     

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.