Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

BELEIDSREGEL AFVALSTOFFENHEFFING KRIMPENERWAARD

Publicatiedatum:
maandag 29 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBELEIDSREGEL AFVALSTOFFENHEFFING KRIMPENERWAARD

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW (hierna: SVHW);

gelet op:

 • artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 • de geldende Verordening afvalstoffenheffing Krimpenerwaard;

 • artikel 4, eerste lid, artikel 12, onderdeel b en de bijlage bij de Gemeenschappelijke Regeling waarin is bepaald dat het Dagelijks bestuur bevoegd is tot het vaststellen van instructies en beleidsregels voor de Inspecteur;

BESLUIT

Vast te stellen de hieronder volgende Beleidsregel Afvalstoffenheffing Krimpenerwaard:

 

 

 

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing van de afvalstoffenheffing van de gemeente Krimpenerwaard.

 

Artikel 2 Verzoek vermindering afvalstoffenheffing

 • 1.

  De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing als hij door een chronische ziekte of een handicap van hemzelf of van een persoon die behoort tot zijn huishouden, stoma- of incontinentiemateriaal aanbiedt aan de door de gemeente aangewezen inzameldienst.

 • 2.

  De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de heffingsambtenaar. Bij dit verzoek dient informatie te worden verstrekt, waaruit blijkt dat stoma- of incontinentiemateriaal wordt aangeboden als gevolg van een chronische ziekte of een handicap.

 • 3.

  Er kan volstaan worden met een eenmalige aanvraag.

 

Artikel 3 Voorwaarden vermindering

 • 1.

  De vermindering wordt verleend na afloop van het belastingjaar waarin het verzoek is gedaan.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige niet meer in aanmerking komt voor deze vermindering, dient hij binnen zes weken nadat het stoma- of incontinentiemateriaal niet meer wordt aangeboden of binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet, dit schriftelijk te melden bij de heffingsambtenaar.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Beleidsregel afvalstoffenheffing Krimpenerwaard 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel afvalstoffenheffing Krimpenerwaard.

 

Klaaswaal, 20 maart 2019

Aldus vastgesteld op 20 maart 2019 in het Dagelijks Bestuur SVHW,

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de directeur, de voorzitter