Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtwagens de Roef Sleeuwijk

Publicatiedatum:
vrijdag 28 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit geslotenverklaring vrachtwagens de Roef Sleeuwijk

Logo Altena

VB2020-05

 

Bevoegdheid

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

 

Vereiste van besluit

Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtwagens, moet gebeuren met een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de weg De Roef in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en deels binnen en buiten de bebouwde kom van de kern Sleeuwijk ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- het gebruik van het beschouwde deel van De Roef door zwaar vrachtverkeer leidt tot overlast (ongewenste trillingen) in de aanliggende panden;

- De Rijksstraatweg een drukke weg is voor zowel auto als (schoolgaand) fietsverkeer. Invoegen vanaf De Roef leidt voor vrachtwagens tot langere wachttijden, wat kan leiden tot blokkeren van het fietspad. Andersom is blokkeren van de rijbaan door wachtend afslaand vrachtverkeer vanaf de Rijksstraatweg richting De Roef ongewenst en leidt mogelijk tot onveilige situaties.

- Voor de aan het resterende deel van de Roef liggende bedrijf/bedrijven via de Roef en de Nieuwe Roef een geschikt alternatief voorhanden is en vrachtverkeer via die route kan worden afgewikkeld zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

Over dit besluit heeft overleg plaats gevonden met de politie, eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

1. dat op de Roef in Sleeuwijk vanaf de Rijksstraatweg gezien over ca. 120 meter een geslotenverklaring voor vrachtwagens wordt ingesteld.

2. dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 27 februari 2020

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.