Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent prostitutie en seksbranche Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen Altena 2019

Publicatiedatum:
woensdag 16 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent prostitutie en seksbranche Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen Altena 2019

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 3:3, eerste lid en de overige artikelen van hoofdstuk 3 van de APV, artikel 1:3, vierde lid en Titel 4.3 van de Awb;

 

 

besluiten:

 

 

 • 1.

  Vervallen te verk laren:

  • De nota prostitutiebeleid, vastgesteld door de raad van de gemeente Werkendam op 26 september 2000;

  • De Lokale prostitutienota Woudrichem, vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem, vastgesteld op 11 augustus 2009;

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen Altena 2019;

  • Aanvraagformulier vergunning seksbedrijven Altena 2019 (bijlage A).

 

Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen Altena 2019

Artikel 1. Definities.

In deze beleidsregel worden de definities gehanteerd, zoals weergegeven in de artikelen 1:1 en 3:2 van de APV.

Artikel 2. Aanwijzing gebied vestiging seksinrichting.

 • 1.

  Voor de vestiging van een seksinrichting in de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena wordt geen vergunning verleend;

 • 2.

  De vestiging van een seksinrichting wordt alleen toegestaan in een vrijstaand pand in het buitengebied van de gemeente Altena dat planologisch daarvoor is bestemd;

 • 3.

  Het in lid 2 genoemde pand mag niet gelegen zijn binnen een afstand van 500 meter van de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena.

 • 4.

  Geen vestiging van seksbedrijven in of aan woonstraten, voetpaden en rijstraten, wegen, lanen, kaden, hofjes, woonerven en pleinen waaraan bebouwing is gelegen die uitsluitend of in belangrijke mate dient ter bewoning en/of een woonfunctie heeft;

 • 5.

  Geen vestiging van een seksinrichting binnen een straal van 500 meter van een andere seksinrichting, ter voorkoming van concentratie;

 • 6.

  Geen vestiging van seksinrichtingen binnen een straal van 250 meter van (een onderdeel van) een onderwijsinrichting c.q. school, waarin aan minderjarigen onderwijs of een opleiding wordt gegeven, van een kerk of van een gebouw met een sociaal-culturele functie.

Artikel 3. Thuiswerk.

 • 1.

  Thuiswerk wordt niet gezien als een vergunningplichtige seksinrichting mits wordt voldaan het navolgende eisen:

  • a.

   Prostitutie vindt uitsluitend plaats in de eigen woning en de persoon die prostitutie bedrijft in de eigen woning staat volgens de gemeentelijke basisadministratie op dat adres ingeschreven;

  • b.

   Het werven van klanten geschiedt langs informele weg, er wordt niet geadverteerd en er wordt ook niet op een andere wijze openlijk reclame gemaakt;

  • c.

   Aan de buitenkant van het perceel wordt niet aangegeven dat er in de woning prostitutie wordt bedreven;

  • d.

   De persoon die prostitutie bedrijft, mag niet toestaan dat anderen of andere bewoners in de woning prostitutie bedrijven;

  • e.

   De verdiensten, voortkomend uit prostitutie, moeten uitsluitend ten goede komen aan de prostituee;

  • f.

   Er mag geen sprake zijn van overlast of aantasting van het woon- of leefklimaat.

 • 2.

  Wordt aan een of meerdere eisen zoals genoemd in lid 1 niet voldaan, dan valt de thuiswerker onder de definitie van vergunningplichtig seksbedrijf.

Artikel 4. Selectieprocedure schaarse vergunning.

Ten behoeve van de verlening van de vergunning zoals bedoeld in artikel 3:3 van de APV wordt een selectieprocedure gehanteerd die waarborgen biedt voor onpartijdigheid en transparantie.

Artikel 5. Inwerkingtreding.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de openbare bekendmaking.

Artikel 6. Intrekking.

Op de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel komen te vervallen:

 • a.

  De nota prostitutiebeleid van de gemeente Werkendam, vastgesteld door de raad van de gemeente Werkendam op 26 september 2000;

 • b.

  De lokale prostitutienota Woudrichem vastgesteld door de raad van de gemeente Woudrichem op 25 september 2000 en als beleidsregel gewijzigd vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem op 11 augustus 2009.

Artikel 7. Citeertitel.

Deze beleidsregel wordt als volgt geciteerd: Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen Altena 2019.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van

De secretaris, de voorzitter,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Altena op

De burgemeester,