Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Hoogstraat 11 Woudrichem

Publicatiedatum:
woensdag 26 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Hoogstraat 11 Woudrichem

Logo Altena

VB2020-01

Gelet op

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 1 januari 2020, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de aanvrager van deze individuele gehandicaptenparkeerplaats de auto heeft weggedaan zonder een nieuwe aan te schaffen.

Dat de betreffende wegvakken zijn eigendom van de gemeente Altena;

Dat de vrijheid van het verkeer, de instandhouding en de bruikbaarheid van de weg zo wordt gewaarborgd.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland-West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

BESLUIT

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de betreffende individuele gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Hoogstraat 11 in Woudrichem op te heffen.

 

Almkerk 26 februari 2020

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.