Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad

Publicatiedatum:
woensdag 16 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad

De gemeentesecretaris van de gemeente Altena;

 

Overwegende dat aan de gemeentesecretaris bij Mandaatbesluit Altena 2019, vastgesteld d.d. 3 januari 2019, openbaar bekend gemaakt d.d. 8 januari 2019, mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1 bij het Mandaatbesluit Altena 2019;

 

Overwegende dat het aanwijzen van het internetadres ten behoeve van de elektronische bekendmaking van het gemeenteblad geen aangelegenheid is die in bijlage 1 van het Mandaatbesluit Altena 2019 is opgenomen;

 

Gelet op artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en artikel 2, lid 1 van het Mandaatbesluit Altena 2019;

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    Het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als het internetadres waarop het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven;

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van openbare bekendmaking en terug werkt tot en met 1 januari 2019.

     

Altena, 10 januari 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer