Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VB2019-43 Werkendam Ganzepad 12 IGP

Publicatiedatum:
donderdag 12 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVB2019-43 Werkendam Ganzepad 12 IGP

Logo Altena

VB2019 43

Trudie van Lankvelt

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de Ganzepad in Werkendam in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit Verkeersbesluit;

dat de ouders van de aanvrager niet beschikt over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

 

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het beschermen van weggebruikers en passagiers, als ook de aanvrager.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met daar op het kentekennummer van het voertuig van de ouders van de aanvrager een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Ganzepad 12 in Werkendam;

de toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken na:

 • 1.

  verhuizing van de betrokken persoon;

 • 2.

  dat na overlijden van de betrokken persoon;

 • 3.

  bij het niet of niet meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een IGP van de betrokken persoon;

 • 4.

  indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

 • 5.

  wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een IGP volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

 • 6.

  bij misbruik van de gestelde parkeerplaats.

 

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 07-12-2019

Burgemeester en wethouders van Altena

Namens deze,

I. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.