Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VB2019-42 Intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Publicatiedatum:
vrijdag 22 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVB2019-42 Intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Logo Altena

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

TvL

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende

De aanvrager van deze individuele gehandicapte parkeerplaats (IGP) is overleden;Dat de betreffende wegvakken zijn eigendom van de gemeente Altena;Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland-betreffe West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft. 

BESLUIT

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de betreffende IGP op te heffen.

Motivering

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 

  • 1.

    · Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • 2.

    Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Het is daarom gewenst om de IGP op te heffen.

Almkerk 18-11-2019

Burgemeester en wethouders van Altena

Namens deze,

Ir. J.M.G.H.Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.