Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VB2019-36 Plaatsen van een E4 (parkeren in de vakken) Crosser Werkendam

Publicatiedatum:
vrijdag 22 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVB2019-36 Plaatsen van een E4 (parkeren in de vakken) Crosser Werkendam

Logo Altena

VB2019-36

TvL

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende

dat op de parkeerplaats bij sporthal de Crosser voertuigen geparkeerd staan buiten de vakken, op een dusdanige manier dat zij de doorgang voor andere voertuigen en voetgangers blokkeren;

dat ruim voldoende parkeervakken aanwezig zijn op de parkeerplaats of in de directe omgeving;

dat de doorgang vrij dient te blijven voor hulpverlenersdiensten als ook voor bezoekers/voetgangers;

dat de veiligheid door het parkeren buiten de vakken voor voetgangers onnodig in gevaar wordt gebracht;

dat het daarom gewenst is om de genoemde parkkerplaats te voorzien van E4 borden, “parkeren uitsluitend in de parkeervakken” zodat er alleen nog in de parkeervakken geparkeerd mag worden;

dat hierdoor de doorgang gewaarborgd is, schade aan voertuigen en/of de weg voorkomen wordt en de verkeersveiligheid verbeterd wordt;

dat de betreffende wegvakken zijn eigendom van de gemeente Altena;

dat met het nemen van dit besluit andere, eerder genomen Verkeersbesluiten komen te vervallen met uitzondering van de aangewezen parkeerplaatsen ten behoeve van gehandicaptenparkeren;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

 

BESLUIT

Besluiten:

 

  • 1.

    Het parkeerterrein bij sporthal de Crosser aan de Raadhuislaan 19 in Werkendam aan te wijzen als gebied waar alleen in de vakken mag worden geparkeerd, door het plaatsen van twee verkeersborden E4 (volgens bijlage 1 RVV 1990).

  

  • 1.

    Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2.

    Door het plaatsen van de E4 borden worden eerder genomen Verkeersbesluit op de parkeerplaats ingetrokken.

Almkerk 18-11-2019

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.