Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT

Publicatiedatum:
donderdag 10 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Altena

Nummer : VB2019-28

Zaaknummer : N.v.t.

Publicatie datum : 09-10-2019

Onderwerp : Doodlopende weg m.u.v. fietsers en bromfietsers

Locatie : Esdoornlaan in Sleeuwijk

Type besluit : Permanent

B urgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat de plaatsing van het bord E6, volgens bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), moet gebeuren krachtens een Verkeersbesluit. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WvW moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Altena ingevolge het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan;

Artikel 24 lid 1 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van politie welk overleg heeft plaatsgevonden.

Over wegende

Dat de Esdoornlaan in Sleeuwijk in beheer en eigendom is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat om doorgaand verkeren te weren de straat als doodlopend wordt ingericht;

dat dit wenselijk is om de leefbaarheid te vergroten;

dat vanwege de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het stimuleren van fietsgebruik de doorgang open blijft voor fietsers en bromfietsers;

dat vanwege de bereikbaarheid voor hulpverlenersdiensten uitneembare palen zullen worden gebruikt bij de afsluiting van de weg.

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het verhogen van de leefbaarheid van de woonomgeving;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

dat de Elzenhof als een doodlopende straat wordt ingericht met een uitzondering voor fietsers en bromfietsen;

dat dit gebeurt door het plaatsen van de verkeersborden L8, C2 met de onderbord OB54.zoals aangegeven in de bijlage bij dit Verkeersbesluit;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn, dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

dat de bekendmaking van dit Verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 7 oktober 2019

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer