Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit

Publicatiedatum:
donderdag 10 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Altena

Nummer : VB2019-27

Zaaknummer : 2019-034742

Ingangsdatum : 09-19-2019

Onderwerp : Individuele Gehandicapte Parkeerplaats (IGP)

Locatie : Wethouder van der Polstraat 23 in Veen

Type besluit : Permanent

Burgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat de plaatsing van het bord E6, volgens bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), moet gebeuren krachtens een Verkeersbesluit. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WvW moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Altena ingevolge het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd zijn met de publieke functie ervan;

Artikel 24 lid 1 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van politie welk overleg heeft plaatsgevonden.

Overwegende

Dat de Wethouder van der Polstraat in Veen in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit Verkeersbesluit;

dat de aanvrager in het bezit is van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders;

dat de aanvrager niet beschikt over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

dat de aanvrager in bezit is van een geldig rijbewijs;

dat de aanvrager, of diens inwonende partner in bezit is van een eigen auto;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met daar op het kentekennummer van de aanvrager een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

de toewijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken na:

 

 • 1.

  verhuizing van de betrokken persoon;

 • 2.

  dat na overlijden van de betrokken persoon;

 • 3.

  bij het niet of niet meer voldoen aan de gemeentelijke criteria voor het toekennen van een IGP van de betrokken persoon;

 • 4.

  indien de betrokken persoon wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning op korte termijn;

 • 5.

  wanneer de woonomgeving wijzigt waardoor het toekennen van een IGP volgens gestelde richtlijnen komt te vervallen;

 • 6.

  bij misbruik van de gestelde parkeerplaats.

 

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 07-10-2019

    

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer