Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT

Publicatiedatum:
donderdag 10 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Altena

Nummer : VB2019-31

Zaaknummer : 2019-041828

Publicatie datum : 09-10-2019

Onderwerp : Aanwijzen parkeervoorziening opladen van elektrische voertuigen

Locatie : Nieuwe Es 89 in SLeeuwijk

Type besluit : Permanent

Burgemeester en wethouders van Altena,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het collegebesluit van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Inleiding

In het klimaatplan van de gemeente Altena is één van de doelstellingen realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laadpunten voor elektrische voertuigen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van het bord E4 met onderbord “Alleen opladen elektrische voertuigen”, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, moet gebeuren krachtens een verkeersbesluit.

Artikel 2:10 van de APV-gemeente Altena ingevolge het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan;

Artikel 24 lid 1 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van politie welk overleg heeft plaatsgevonden.

Over wegende

 • -

  dat elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit;

 • -

  dat er een overeenkomst is afgesloten met Allego voor plaatsing en instandhouding van elektrische laadpalen;

 • -

  dat door Allego een aanvraag is ontvangen voor plaatsing van een

E-oplaadpunt;

 • -

  dat de aanvrager geen ruimte heeft om een voertuig te parkeren op eigen terrein;

 • -

  dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

 • -

  dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto;

 • -

  dat voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 300 meter van de woning van de gebruiker mag liggen;

 • -

  dat om optimaal gebruik van de laadvoorziening te kunnen maken het noodzakelijk is dat de parkeerplaats (1) ter plaatse van het laadpunt vrij blijft van voertuigen die niet aan het opladen zijn;

 • -

  dat de parkeerdruk aan de Nieuwe Es 89 in Sleeuwijk het toe laat om deze parkeerplaats(en) in te richten als laadplaats;

 • -

  dat de laadplaatsen niet op kenteken wordt toegewezen.

 • -

  dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

 • 1.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

 

 • 1.

  Nabij de Nieuwe Es 89 in Sleeuwijk één parkeerplaats, met uitbreidingsmogelijkheid tot twee parkeerplaatsen, te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van het onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen”;

 • 2.

  Dat de exacte locatie van de laadpaal en betreffende parkeerplaats, met een uitbreiding naar een tweede parkeerplaats, is aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit;

 • 3.

  Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 07 oktober 2019

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

  Ir. J.M.G.H. Bleijlevens Teammanager Ruimtelijk Beheer