Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VERKEERSBESLUIT

Publicatiedatum:
donderdag 10 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Altena

Nummer : VB2019-30

Zaaknummer : N.v.t.

Publicatie datum : 09-10-2019

Onderwerp : Aanwijzen Algemene Gehandicapte Parkeerplaats (AGP)

Locatie : Kurenpolderweg15 in Hank

Type besluit : Permanent

B urgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat de plaatsing van het bord E6, volgens bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), moet gebeuren krachtens een Verkeersbesluit. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 3 januari 2019, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WvW moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Altena ingevolge het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan;

Artikel 24 lid 1 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van politie welk overleg heeft plaatsgevonden.

Over wegende

Dat de Kurenpolderweg in Hank in beheer en eigendom is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat Voetbalvereniging Be-Ready een maatschappelijke functie heeft;

dat bij Voetbalvereniging Be-Ready behoefte is voor twee gehandicaptenparkeerplaatsen t.b.v. het parkeren voor mensen die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart;

dat het aanwijzen van een AGP geen negatieve invloed heeft op de parkeerdruk in de directe omgeving;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

dat bij Voetbalvereniging Be-Ready aan de Kurenpolderweg in Hank twee parkeerplaatsen worden voorzien van het bord E6 volgens bijlage 1 van het RVV 1990;

dat de exacte locatie van de AGP is aangegeven in de bijlage bij dit besluit;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn, dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

dat de bekendmaking van dit Verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 7 oktober 2019

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer