Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

VB2019-17 Sleeuwijk Abeelhof 52

Publicatiedatum:
dinsdag 3 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVB2019-17 Sleeuwijk Abeelhof 52

Logo Altena

Aanleg E-laadpaal t.b.v. elektrische laden

Burgeemeester en wethouders gemeente Altena,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit;dat er een overeenkomst is afgesloten met Allego voor plaatsing van en instandhouding van elektrische laadpalen;dat er door Allego een aanvraag is ontvangen voor plaatsing van een e-oplaadpunt;dat de aanvrager geen ruimte heeft op eigen terrein;dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto;dat voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 300 meter van de woning van de gebruiker mag liggen;dat om optimaal gebruik van de laadvoorziening te kunnen maken het noodzakelijk is dat de parkeerplaats (1) ter plaatse van het laadpunt vrij blijft van voertuigen die niet aan het opladen zijn;dat deze maatregel geen extra parkeerdruk ter hoogte van de Abeelhof 52 in Sleeuwijk gemeente Altena oplevert omdat er slechts één openbare parkeerplaats als laadpunt wordt ingericht en deze laadplaats niet op kenteken wordt toegewezen.dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, dat positief geadviseerd heeft;

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

 

  • 1.

    Nabij Abeelhof 52 in Sleeuwijk gemeente Altena een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van het onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen” zoals aangegeven in Bijlage 1 bij dit besluit;

  • 2.

    Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

  • 3.

    Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk 3-9-2019

Burgemeester en wethouders gemeente Altena,

Namens deze,

J.M.G.H.Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.